Otwarty konkurs ofert „Wspólne dziedzictwo - wspólna sprawa” realizowany przez Fundację "Zamek Dybów i Gród Nieszawa" w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2018.

Raport ewaluacyjny i prezentacja

Poniżej znajdują się raport ewaluacyjny i prezentacja podsumowujące realizację konkursu "Wspólne dziedzictwo - wspólna sprawa".
Pliki można ściągnąć, klikając w poniższe linki.

Prezentacja Raport ewaluacyjny

WYNIKI

Z wynikami konkursu w poszczególnych kategoriach finansowych można się zapoznać, klikając poniżej, w dziale "Załączniki", odpowiednie listy rankingowe.

Z osobami, których wnioski zdobyły dotacje, będziemy się kontaktować indywidualnie w celu przekazania dalszych instrukcji.

Wszystkim, którzy złożyli wnioski w konkursie, serdecznie dziękujemy. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zadań.

Tabela wyników 1000 zł Tabela wyników 5000 zł Tabela wyników 25000 zł

1. Cel konkursu

Zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych przez wzmocnienie aktywności oraz potencjału ludzkiego i infrastrukturalnego 21 podmiotów - organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z terenu Polski.

Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez realizację projektów związanych z historią i dziedzictwem narodowym Polski oraz 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Wysokość środków na realizację zadania – 85 000 zł. Wnioski można składać w każdej z trzech kategorii konkursowych:

 • 25 000 zł (jedna dotacja)
 • 5000 zł (dziesięć dotacji)
 • 1000 zł (dziesięć dotacji)

2. Rodzaj i formy realizacji zadań

Środki pochodzące z dotacji mogą zostać przeznaczone na różnego rodzaju wydarzenia, w szczególności na organizację: koncertu, spektaklu, warsztatów, gry terenowej, wykładu, lekcji tematycznej, wystawy, festynu, prac z zabytkiem albo innej inicjatywy związanej z dziedzictwem narodowym i polską tradycją.

3. Przebieg i zasady konkursu

 • termin składania wniosków: 02.07.2018, godz. 12:00 – 23.07.2018, godz. 12:00
 • termin realizacji zadań: 30.07.2018 – 18.11.2018
 • ogłoszenie wyników konkursu: do 06.08.2018
 • wyniki konkursu podane zostaną na stronie Operatora: www.dybow-nieszawa.org.pl
 • od podjętych decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie
 • oferenci mogą składać wnioski na więcej niż jedną kategorię finansową
 • w każdej kategorii finansowej dopuszczalne jest złożenie tylko jednego wniosku
 • wniosek konkursowy można złożyć tylko drogą elektroniczną, za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.dybow-nieszawa.org.pl.
 • złożenie oferty w konkursie nie oznacza przyznania dotacji
 • przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego należy zapoznać się z regulaminem konkursu

Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji określa regulamin konkursu, będący załącznikiem nr 1 do tego ogłoszenia.

Projekt realizowany w ramach zadania „Wspólne dziedzictwo – wspólna sprawa” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2018.

Więcej informacji:

od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 – 15.00
„Fundacja Zamek Dybów i Gród Nieszawa”
ul. Matejki 74/2
87-100 Toruń
tel. 537 370 730
sekretariat@dybow-nieszawa.org.pl

POPRAW WNIOSEK (JEŚLI ZOSTAŁ WYBRANY)


PRZEJDŹ DO POPRAWIANIA WNIOSKU

POBIERZ PDF WNIOSKU